Om oss

Bostadsrättsföreningen Rödby

Rödby 5Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning.

Föreningens fastighet omfattar 81 radhus och gemensamma anläggningar samlade i kvarteret Rödby, Jyllandsgatan 137-303, Kista. Kvarteret byggdes i slutet av 1970-talet och ägdes av Svenska Bostäder fram till april 2009, då husen köptes av de boende genom Brf Rödby. Radhusen, i storlek från 2 rok till 6 rok, är fördelade på mindre grupper. Byggnadernas totalyta är 8 547 kvm, varav 8 547 kvm utgör lägenhetsyta. Våren 2016 finns 67 bostadsrätter och 14 hyresrätter.

Gemensamma anläggningar består av bl.a. uteförråd, garage och gästparkering, tvättstuga, miljöstuga, föreningslokal, lekplatser, planteringar, sopbehållare, värmecentral för fjärrvärme samt fiberoptiknät.

Sedan övertagandet av fastigheten år 2009 har Brf Rödby gjort omfattande renoveringar, bl.a. fönsterbyte, fasadrenovering och fasadmålning samt borttagning av sopskåp.

Styrelsen

Styrelsen väljs av föreningsstämman, som är föreningens beslutande organ. Vid föreningsstämman våren 2019 valdes följande medlemmar till styrelsen och andra poster inom föreningen:

 • Ann Catrine Larsson, leadmot
 • Nevin Erdemgür, ledamot, kassör
 • Hans Kristian Björnöy, ledamot
 • Eric Gandy, ledamot
 • Adam Backström, ledamot
 • Parzin Seradji, ledamot
 • Mekonen Ghebresilasie, ledamot
 • Pirjo Idris, suppleant
 • Philip Whittall, suppleant
 • Gunilla Landås, suppleant

På andra poster:

 • Christopher Wärnhjelm, internrevisor
 • Jan-Ove Brandt, KPMG, extern revisor
 • Margareta Gandy, valberedning, sammankallande
 • Monica Salmi, valberedning

Styrelsens uppgift

Styrelsens roll är enligt stadgarna bl.a.

 • att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
 • att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året     (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
 • att senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen
 • att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig
 • att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen.

Dokument