Kallelse till ordinarie föreningsstämma

2 juni 2020 kl 19:00 Plats: föreningslokalen

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Avslutande

Välkomna!

Styrelsen

Boendeinformation – Maj 2020

Underhåll av taken

Med början den 8 juni startar arbetet med hustaken. Arbetet beräknas ta en månad. Målning av taken ovanför radhusens entredörr görs senare. Taken ska tvättas och trasiga pannor och plåt ska bytas ut liksom vissa hängrännor. Plåtdetaljer på taken ska målas. För att arbetet ska löpa så smidigt som möjligt ber vi er visa hänsyn och samarbeta.

Trädgårdsmöbler mm

Spolning av taken innebär att mossa och annat skräp kommer att spolas ned på uteplatser och altaner. Utemöbler, grillar, parasoller och annat som du vill skydda måste samlas ihop, flyttas bort så långt som möjligt från huset och täckas över. Markiser måste fällas upp. Fönstren ska vara stängda när arbetet pågår på taket för att undvika vattenskador i huset.

Vinden

På varje vind finns ett mindre förråd av takpannor, som ska användas för att ersätta trasiga pannor. För att underlätta för företagets personal måste ni öppna spärren på vindsluckan till yttertaket inifrån vinden så att de kan komma in utifrån och hämta takpannorna. Pannorna måste ställas vid trappan upp till yttertaket. Alternativt kan pannorna tas fram och ställas på uteplatsen vid ytterdörren innan takarbetet påbörjas. Kntakta styrelsen om du inte klarar av detta.

El och vatten

Företaget kommer även att behöva tillgång till vatten från de vattenutkast som används för att vattna trädgården. Se till att vattnet inte är avstängt. Företaget behöver även tillgång till el från förråden. Boende får vara beredda att låsa upp förråden.

Övrigt

Under tiden för projektet kommer en del av övre garaget att användas som förråd. Föreningslokalen kommer också att disponeras av företaget som personalrum under tiden. Närmare information om datum då arbetet ska påbörjas på din huslängd lämnas senare.

Lastbilstrafik

Under senare tid har antalet lastbilstransporter inom kvarteret ökat, vilket kan bero på fler hemleveranser under pandemin. Tyvärr har det medfört nedkörda staket och grindar samt skador på planteringar, träd, buskar och brevlådor. Det har visat sig svårt att få ersättning från transportföretag eller försäkringsbolag.

För att minska skadorna i området bör man tala om för leverantöreren att bilen ska parkeras vid närmaste vändplan. Varorna kan sedan köras fram med pirra.

Fungerar inte detta kan vi bli tvungna att låsa bommarna för all trafik.

Farligt avfall

På dörren till miljöstugan står tydligt att vissa saker inte får lämnas där. Det gäller bl a kemikalier, målarfärg, bilbatterier, kylskåp, bildäck mm. En del personer tyvärr struntar i reglerna, och föreningen får beställa extra hämtningar.

Var olika saker kan lämnas står tydligt på dörren. Tex kan bilbatterier och färg lämnas gratis på Shell-macken vid början på Jyllandsgatan.

Alla boende får betala extra för att vissa struntar i reglerna!

Byte av garageporten

Övre garageporten kommer att bytas, som meddelats
tidigare.

Bytet sker nästa vecka, tisdagen den 14 och onsdagen
den 15 april.

Under tiden kan det förekomma vissa väntetider vid
in/utpassage. Vi ber bilägare med P-platser i övre
garaget att visa hänsyn vid in/utpassage och följa
eventuella anvisningar.

För den som behöver tillgång till sin bil utan dröjsmål,
finns alternativet att hitta en annan parkeringsplats
under tiden.

På förekommen anledning – observera att det är parkeringsförbud på
Jyllandsgatan.

Styrelsen

Boendeinformation

Coronaviruset

HSB har den 17 mars i ett brev till alla boende i Rödby informerat om vissa begränsningar i den normala servicen för att bidra till att minska spridningen av coronaviruset. Vi ber alla att solidariskt följa HSBs rekommendationer. Kontakt med föreningen görs genom e-mail till
info@rodby.se eller brev i föreningens brevlåda. Ta gärna kontakt om du behöver hjälp!

Övre garageporten byts ut

I april kommer föreningen att byta ut övre garageporten. Arbetet beräknas ta två dagar. Under tiden kan det förekomma vissa väntetider vid in/utpassage. Vi ber bilägare med P-platser i övre garaget att visa hänsyn vid in/utpassage. För den som behöver tillgång till sin bil utan dröjsmål finns alternativet att tillfälligt parkera på gästparkeringen utanför garaget.
Närmare detaljer om bl a datum för bytet kommer att anges genom anslag vid garaget.

Elanvändning och brandrisk

Styrelsen har tidigare informerat om att elbilar inte får laddas i garaget. Anledningen är att elsystemet inte tål belastningen. I värsta fall kan laddning leda till överslag och brand, med stora konsekvenser för föreningen och bilägarna. Bilägare som struntar i förbudet kommer
att fråntas sin p-plats. Förbud gäller även kontinuerlig inkoppling av apparater, t ex frysboxar och värmeelement, i förråden. Tidigare har en hel förrådslänga brunnit ned pga sådan inkoppling, vilket ledde till stora kostnader för föreningen och innebar betydande risker för intilliggande byggnader.

Hemförsäkring

Egen hemförsäkring är ett krav som föreningen ställer på alla boende i Rödby. Skador på t ex fönster och ytterdörrar vid inbrott samt vattenskador som boende själv orsakat täcks nämligen inte av föreningens försäkring. Flera sådana skadeärenden har inträffat under senare tid.

Städa trädgården

”Den boende svarar för att trädgården runt huset och uteplatsen hålls i god ordning. Trädgård och uteplatser får inte användas för permanent förvaring av saker som inte hör dit.”
I vissa trädgårdar är det väldigt skräpigt och ovårdat. Detta påverkar hela området och bidrar även till problem med råttor. Dags för vårstädning!

Styrelsen

Inbrott.

Tyvärr har tre inbrottsförsök gjorts i området nattetid i den senaste par veckor.

Se till att tända utebelysningen under natten!

Dubbelkolla att dörrar och fönster är ordentligt stängda/låsta. Vara vaksam mot okända personser som rör sig i området!

Tveka inte att ringa polisen 112!

BRF Rödby Styrelsen

Årstämman 2020

Tisdagen den 21 april blir det årsstämman. Då presenterar och kommenterar styrelsen årsredovisningen för 2019. På stämman väljs också bl a styrelsen för det kommande året. Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och högst tre suppleanter.

Årsredovisningen delas ut i brevlådorna före stämman.

Kan du inte vara med vid stämman har du rätt att utse ett ombud. Detta ska ske skriftligt genom en undertecknad fullmakt. Medlem har även rätt att ha med ett biträde vid stämman. I föreningens stadgar framgår vem som får vara biträde (§18).

Motioner till stämman

Vid stämman behandlas även inkomna motioner, dvs förslag från medlemmar. En motion är ett konkret förslag på ändring i föreningen och/eller verksamheten.

Motioner ska vara skriftliga och lämnas senast den 15:e mars i föreningens brevlåda.

Nomineringar

Vid stämman utses styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedningen.

Alla medlemmar har rätt att föreslå personer till dessa poster. Ett krav är att den person som föreslås ska ha tillfrågats och är villig att bli nominerad.

Förslag till nomineringar ska lämnas i föreningens brevlåda senaste den 15:e mars. Märk kuvertet ”valberedningen”.

Styrelsen

Vattenskador

Under våren har allvarliga vattenskador inträffat pga läckage, vilket blev mycket besvärligt för de boende som drabbats och dyrt för föreningen, dvs oss alla.  Det är viktigt att alla är uppmärksamma på läckande rör, vattendroppar på golvet vid element eller vattensamlingar i WC och badrum. Misstänkt vattenläckage ska rapporteras omedelbart till vår felanmälan (010 4421100 eller jour 08 695 0000).  Vid utströmmande vatten ska huvudkranen i skåpet under trappen stängas av på en gång.

Ett enkelt sätt att förebygga vattenskador är att regelbundet rensa golvbrunnen i badrummet/duschen och vattenlåset under handfaten.