Kallelse till extra föreningsstämma

Tid och datum: 28/5 2019 kl. 19:00
Plats: föreningslokalen

Ärende 1: Andra votering om stadgeändring § 16 Kallelse
Ärende 2: Andra votering om stadgeändring § 30 Styrelsens åligganden
Ärende 3: Andra votering om stadgeändring § 34 Avgivande av revisionsberättelse
Ärende 4: Från ordinarie föreningsstämma till extra stämman hänskjutna punkter, nr 9-12 i dagordningen

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Ärende 1. Andra votering om stadgeändring § 16
 9. Ärende 2. Andra votering om stadgeändring § 30
 10. Ärende 3. Andra votering om stadgeändring § 34
 11. Ärende 4. Från ordinarie föreningsstämma till extra stämman hänskjutna punkter:
  • Punkt 9 – Föredragning av revisorns berättelse
  • Punkt 10 – Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
  • Punkt 11 – Beslut om resultatdisposition
  • Punkt 12 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Övriga frågor
 13. Avslutning

Välkomna
Styrelsen

Kallelse till årsstämma BRF Rödby

Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum torsdagen den 25 april kl 19:00 i föreningslokalen. På stämman väljs styrelsen för kommande året. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter. Stämman utser också valberedning och revisorer. Vid stämman presenterar dessutom styrelsen sin årsredovisning för 2018.

Under stämman kommer även ändring av stadgarna på nedanstående paragrafer föreslås för omröstning. Dessa ändringar måste göras p.g.a. tidigare lagändring.

 § 16 Kallelse

 § 30 Styrelsens åligganden

§ 34 Avgivande av revisionsberättelse

Välkommen!
STYRELSEN

Motioner till stämman

Fram till och med den 18 april kan medlemmar som önskar lämna in motioner till stämman, d.v.s. ärenden man önskar att stämman ska ta ställning till. Motioner ska vara skriftliga och lämnas i föreningslokalens brevlåda Jyllandsgatan 173 eller via mail till info@rodby.se.
Observera att det av motionen ska tydligt framgå vilket konkret beslut man vill att stämman ska rösta om. Glöm inte att skriva avsändare på motionen.

Nominering av styrelsemedlemmar, revisorer och valberedningen

Fram till och med den 10 april kan medlemmar som önskar lämna in förslag på styrelseledamöter m.fl. till valberedningen. Förslagen lämnas i föreningens brevlåda. Märk kuverten ”Till valberedningen”.
Observera att alla som föreslås till poster inom föreningen måste känna till detta och ha godkänt att de föreslås som kandidater.

Ny datum: Kallelse till extra föreningsstämma

2019/01/17 kl. 19:00

Plats: föreningslokalen

Ärende: Medlemsröstningom BRF Rödby skall bekosta staketbyte. Kostnaden kommer att bli ca 2 miljoner kronor.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fråga att ta ställning till: Skall brf Rödby bekosta nedtagning av det gamla staketet och uppsättning av nytt staket?
 9. Avslutning

Välkomna

Styrelsen

Snart dags för årsstämman!

Onsdagen den 18:e april kl 19 i föreningslokalen

 

På föreningens årsmöte kan du:

* Träffa styrelsen och andra boende/medlemmar

* Höra hur det står till med ekonomin

* Få information om framtida planer

* Ställa frågor

* Rösta på styrelsen och andra representanter.

 

Årsredovisningen och annat stämmomaterial kommer i din brevlåda före mötet.

Här kan du läsa årsredovisningen 

Välkommen!

Styrelsen

 

Föreningsstämma 2018

Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum onsdagen den 18 april kl 19:00 i föreningslokalen. På stämman väljs styrelsen för kommande året. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter. Stämman utser också valberedning och revisorer. Vid stämman presenterar dessutom styrelsen sin årsredovisning för 2017.

Välkommen!
STYRELSEN

Motioner till stämman

Fram till och med den 21 mars kan medlemmar som önskar lämna in motioner till stämman, dvs ärenden man önskar att stämman ska ta ställning till. Motioner ska vara skriftliga och lämnas i föreningslokalens brevlåda Jyllandsgatan 173 eller via mail till info@rodby.se.
Observera att det av motionen ska tydligt framgå vilket konkret beslut man vill att stämman ska rösta om. Glöm inte att skriva avsändare på motionen.

Nominering av styrelsemedlemmar, revisorer och valberedningen

Fram till och med den 21 mars kan medlemmar som önskar lämna in förslag på styrelseledamöter m fl till valberedningen. Förslagen lämnas i föreningens brevlåda. Märk kuverten ”Till valberedningen”.
Observera att alla som föreslås till poster inom föreningen måste känna till detta och ha godkänt att de föreslås som kandidater.

Uppdatering: Staket

Styrelsen i BRF-Rödby har varit i kontakt med flertalet entreprenörer för att begära in offerter beträffande nedtagning, bortforsling, schaktning och uppförandet av nytt staket.

Då arbetet klassificeras som minst sagt omfattande har bara ett fåtal entreprenörer valt att svara till styrelsen med uppskattad offert på arbetet, resterande har uppskattat att arbetet är för stort och valt att inte svara på offert begäran.

Vid summering av dessa offerter och gallring av de offerter som inte uppfyller de krav styrelsen ställer på offerterna konstaterades att den uppskattade kostnaden för staketbytet skulle bli omfattande, av denna anledning föreslås att beslut om staketbytet skjuts på till våren, då föreningen idag har flera andra åtgärder inbokade t.ex. stam/dagvattenbrunns spolning & besiktning av tak som kommer medföra kostnader.

Då staketbytet anses vara en kostsam åtgärd och ligger utanför föreningens befintliga budget behöver beslut fattas om en höjning av medlemsavgift behövs för att täcka det lån som behövs för att finansiera denna åtgärd.

Då detta är en punkt som kommer påverka samtliga medlemshushåll och även en okänd förändring beträffande marknadsvärdet på respektive bostad har styrelsen som avsikt att medlemmar får rösta om att utföra arbetet eller ej under nästa år.

Styrelsen har informerat om detta den 14 Juni 2017 i mer detalj kring de offerter som inkommit, och de problem som styrelsen haft kring detta.
Önskar du mer information om det som sades den 14 juni 2017 går det bra att besöka styrelsen på de dagar vi har öppet för våra medlemmar.