Garagestädning


Fredagen den 27 maj 2022 kommer garaget att städas. För att det ska bli ordentligt städat ska samtliga bilplatser stå tomma under städdagen. Städningen starta 08.30 och slutar ca 16.30.

Bilplatserna får inte användas för förvaring av däck, dunkar och annat, vilket framgår av garagekontraktet.

För att undvika p‐böter vill vi påminna om att det är inte tillåtet att parkera på Jyllandsgatan.

Laddning av Elbilar 

Laddning av elbilar i garaget är inte tillåtet av säkerhetsskäl. 

Varje ordinarie parkeringsplats i garaget har ett eluttag som får användas till motorvärmare men INTE till laddning av elbil. Elsystemet i garaget är inte byggt för detta. 

Elbilsladdning innebär ofta hög belastning på elanläggningen och elprodukterna, vilket gör att bränder kan uppstå. Dessutom drabbas alla boende av högre elkostnader. 

Den som laddar en elbil i de befintliga eluttagen i garaget blir personligen ansvarig för eventuella skador på elnätet och garaget och kan komma att sägas upp från sin garageplats. 

Styrelsen undersöker möjligheten att installera laddstolpar i garaget, men tills detta är genomfört är laddning av elbil inte tillåtet. 

// Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma BRF Rödby

Datum: 12 april 2022 kl 19:00
Plats: Föreningslokalen, Jyllandsgatan 173

Dagordning

1. Öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat‐ och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

18. Avslutande

Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämman ska anmäla detta senast den 15 mars. Eventuella motioner kan skickas via e-post info@rodby.se eller lämnas i föreningens brevlåda.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Om du vill ladda ner kallelse pdf versionen finns här.

Boendeinformation – September

ELEKTRONISK UTRUSTNING I FÖRRÅDEN

Styrelsen vill med denna information betona att det INTE är tillåtet att koppla in kyl/frys eller liknande elektronisk utrustning inne i förråden. Detta belastar inte bara föreningens ekonomi utan utgör även en stor brandrisk. Vi har alla ett gemensamt moraliskt ansvar för vår boendemiljö, säkerhet och föreningens ekonomi.

Ni som har tex kyl/frys installerat i ert förråd ber vi omedelbart åtgärda detta. Om vi fortsatt ser att elektronisk utrustning finns inkopplat i förråd kommer el-uttag plockas bort från berörda förråd och den boende debiteras.

VÅR BOENDEMILJÖ – ETT GEMENSAMT ANSVAR

Det tål att upprepas att vi alla har ett gemensamt ansvar för att hålla rent och snyggt i vårt område. Det gäller både den egna trädgården och gemensamma områden utomhus samt tvättstuga och miljöstuga. Vänligen notera och respektera följande uppmaningar:

Miljöstugan: Det är INTE tillåtet att lämna tex vitvaror eller miljöfarligt avfall såsom färgburkar i miljöstugan! Det innebär en extra ekonomisk belastning för föreningen varje gång detta sker vilken kan resultera i att avgiften måste höjas.
Vänligen respektera även vilken typ av avfall som ska placeras i respektive behållare. Det finns tydliga bilder och instruktioner ovanför varje behållare.

Matavfall: Matavfallspåsarna är kostnadsfria och finns i miljöstugan och hämtas vid behov. Det är viktigt att man använder avsedda påsar då de är tillverkade för just matavfall. Plastpåsar förstör framställningen av biogas och biogödsel och får alltså INTE användas. Vill man läsa mer om återvinning och vad som kan återvinnas som matavfall går det bra att besöka www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall

Om behållarna är fulla ber vi er vänligen att slänga ert matavfall i det vanliga sopnedkastet för att undvika att fåglar eller råttor sprider sopor. Av samma anledning är det mycket viktigt att kasta sopor i behållarna direkt och inte bara ställa ut soppåsen utanför dörren. TACK!

Skräp ute: Lämna heller inte kartonger eller annat skräp ute vid hushållsavfallsbehållarna. Detsamma gäller sly och övrigt trädgårdsavfall. Det ska lämnas i miljöstugan eller transporteras till närmaste återvinningsstation. Om vi inte hjälps åt att hålla rent i vårt område ser det inte bara illa ut, det kan även dra till sig skadedjur såsom råttor. 

Fallfrukt: Nu är det höst och övermogen frukt faller ner på marken. Vänligen plocka upp er fallfrukt så vi kan hålla rent på gångvägarna och undvika halkolyckor.

BOENDEINFORMATION – Juni 2021

ASFALTSARBETE

Asfalten i vårt område är i behov av reparation för att undvika snubbelrisk pga hål, sprickor och rötter.  Den 14/6 startar Björn Entreprenad arbetet med att reparera de trasiga delarna av asfalten på området. Arbetet kommer pågå under en veckas tid.

TAKARBETE

Kompletterande takarbete (åtgärder av besiktningsanmärkningar, målning av plåt, rengöring av takrännor) kommer att utföras på området under resten av juni månad.

VÅR BOENDEMILJÖ – ETT GEMENSAMT ANSVAR

För ökad trivsel och standard har vi alla ett gemensamt ansvar för att hålla rent och snyggt i vårt område. Det gäller både den egna trädgården och gemensamma områden utomhus samt tvättstuga och miljöstuga Vänligen notera och respektera följande uppmaningar:

Miljöstugan:

Det är INTE tillåtet att lämna tex vitvaror eller miljöfarligt avfall såsom färgburkar i miljöstugan! Det innebär en extra ekonomisk belastning för föreningen varje gång detta sker vilken kan resultera i att avgiften måste höjas.
Vänligen respektera även vilken typ av avfall som ska placeras i respektive behållare. Det finns tydliga bilder och instruktioner ovanför varje behållare.

Matavfall:

Matavfallspåsarna är kostnadsfria och finns i miljöstugan och hämtas vid behov. Det är viktigt att man använder avsedda påsar då de är tillverkade för just matavfall. Plastpåsar förstör framställningen av biogas och biogödsel och får alltså INTE användas. Vill man läsa mer om återvinning och vad som kan återvinnas som matavfall går det bra att besöka www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall

Om behållarna är fulla ber vi er vänligen att slänga ert matavfall i det vanliga sopnedkastet för att undvika att fåglar eller råttor sprider sopor. Av samma anledning är det mycket viktigt att kasta sopor i behållarna direkt och inte bara ställa ut soppåsen utanför dörren. TACK!

Skräp ute:

Lämna heller inte kartonger eller annat skräp ute vid hushållsavfallsbehållarna. Detsamma gäller sly och övrigt trädgårdsavfall. Det ska lämnas i miljöstugan eller transporteras till närmaste återvinningsstation. Om vi inte hjälps åt att hålla rent i vårt område ser det inte bara illa ut, det kan även dra till sig skadedjur såsom råttor.

GARAGEPORTEN

För att undvika onödigt slitage på våra garageportar uppmanas alla gående att använda dörren istället för den stora garageporten vid in/utpassage från garaget.

Tack för ert samarbete!

Nästa tillfälle att träffa styrelsen är den 22 juni kl 18:30 i föreningslokalen. Välkomna!

Hälsningar Styrelsen

UPPDATERAD: FÖRENINGSSTÄMMA 26 APRIL

Årets föreningsstämma äger rum den 26 april.

Tid: 26 april kl 19:00
Plats: Virtuellt via Google Meet.

Med anledning av COVID‐19 kommer BRF Rödbys föreningsstämma i år äga rum virtuellt. Om restriktionerna i Sverige lättar innan dess kan mötet omvandlas till fysiskt möte i lokalen vilket då kommer kommuniceras.

Alla medlemmar har fått blankett för poströstningen i brevlådan. Gärna lämnar dina svar i föreningenlokalen brevlådan.

Om ni önskar delta i den virtuella föreningsstämman, anmäl ert intresse via e‐post till info@rodby.se så kommer en möteslänk skickas till er.

De som vill ställa frågor kring motionerna får gärna höra av sig till info@rodby.se  med kontaktuppgifter. Styrelsen kontaktar sen respektive medlem för att ge svar på deras frågor innan sista datum för poströstningen.