Staket, trädgård och uteplats

Det är inte aktuellt att byta ut staketen för närvarande pga den höga kostnaden och mer brådskande underhållsbehov.  I den boendes ansvar ingår att underhålla uteplatsen, inklusive staketen. På många håll finns behov av reparation och målning av staketen – en lämplig sommarpyssla för att förbättra vår utemiljö. Staketen håller längre om de oljas regelbundet med träolja, samma mörk bruna nyans som den befintliga. Använd inte oljefärg.

Enligt trivselreglerna är det den boendes ansvar att hålla trädgården runt huset och uteplatsen i god ordning.  Överhängande buskar och grenar ska tas bort när dessa utgör hinder på gångvägarna eller skymmer utebelysningen.  En allvarlig cykelolycka inträffade i området i höstas pga dåligt siktförhållanden. Trädgård och uteplats får inte användas för förvaring av skräp.

Medlemsinformation

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgifterna med 5 procent from den 1 juli i år. Månadsavgifterna har inte höjts sedan år 2012. Sedan dess har kostnaderna för bl a värme, el, vatten & avlopp samt sophämtning ökat årligen när leverantörerna justerat sina avgifter. Kostnader för vattenskador har också ökat. 

Din nya avgift kommer att framgå av din avi från HSB, som kommer i början på juni. Om du använder autogiro se till att ändra beloppet innan du åker på semestern, för att undvika påminnelseavgifter och efterkrav.

Påminnelse

Tisdagen den 28 maj kl. 19.00 blir det extra föreningsstämma, som tidigare meddelats. På dagordningen står rapporterna från de externa och interna revisorerna, beslut om ansvarsfriheten för den gamla styrelsen samt slutlig omröstning om några stadgeändringar. Välkomna!

Kallelse till extra föreningsstämma

Tid och datum: 28/5 2019 kl. 19:00
Plats: föreningslokalen

Ärende 1: Andra votering om stadgeändring § 16 Kallelse
Ärende 2: Andra votering om stadgeändring § 30 Styrelsens åligganden
Ärende 3: Andra votering om stadgeändring § 34 Avgivande av revisionsberättelse
Ärende 4: Från ordinarie föreningsstämma till extra stämman hänskjutna punkter, nr 9-12 i dagordningen

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Ärende 1. Andra votering om stadgeändring § 16
 9. Ärende 2. Andra votering om stadgeändring § 30
 10. Ärende 3. Andra votering om stadgeändring § 34
 11. Ärende 4. Från ordinarie föreningsstämma till extra stämman hänskjutna punkter:
  • Punkt 9 – Föredragning av revisorns berättelse
  • Punkt 10 – Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
  • Punkt 11 – Beslut om resultatdisposition
  • Punkt 12 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Övriga frågor
 13. Avslutning

Välkomna
Styrelsen