Föreningsstämma 2018

Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum onsdagen den 18 april kl 19:00 i föreningslokalen. På stämman väljs styrelsen för kommande året. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter. Stämman utser också valberedning och revisorer. Vid stämman presenterar dessutom styrelsen sin årsredovisning för 2017.

Välkommen!
STYRELSEN

Motioner till stämman

Fram till och med den 21 mars kan medlemmar som önskar lämna in motioner till stämman, dvs ärenden man önskar att stämman ska ta ställning till. Motioner ska vara skriftliga och lämnas i föreningslokalens brevlåda Jyllandsgatan 173 eller via mail till info@rodby.se.
Observera att det av motionen ska tydligt framgå vilket konkret beslut man vill att stämman ska rösta om. Glöm inte att skriva avsändare på motionen.

Nominering av styrelsemedlemmar, revisorer och valberedningen

Fram till och med den 21 mars kan medlemmar som önskar lämna in förslag på styrelseledamöter m fl till valberedningen. Förslagen lämnas i föreningens brevlåda. Märk kuverten ”Till valberedningen”.
Observera att alla som föreslås till poster inom föreningen måste känna till detta och ha godkänt att de föreslås som kandidater.

Uppdatering: Staket

Styrelsen i BRF-Rödby har varit i kontakt med flertalet entreprenörer för att begära in offerter beträffande nedtagning, bortforsling, schaktning och uppförandet av nytt staket.

Då arbetet klassificeras som minst sagt omfattande har bara ett fåtal entreprenörer valt att svara till styrelsen med uppskattad offert på arbetet, resterande har uppskattat att arbetet är för stort och valt att inte svara på offert begäran.

Vid summering av dessa offerter och gallring av de offerter som inte uppfyller de krav styrelsen ställer på offerterna konstaterades att den uppskattade kostnaden för staketbytet skulle bli omfattande, av denna anledning föreslås att beslut om staketbytet skjuts på till våren, då föreningen idag har flera andra åtgärder inbokade t.ex. stam/dagvattenbrunns spolning & besiktning av tak som kommer medföra kostnader.

Då staketbytet anses vara en kostsam åtgärd och ligger utanför föreningens befintliga budget behöver beslut fattas om en höjning av medlemsavgift behövs för att täcka det lån som behövs för att finansiera denna åtgärd.

Då detta är en punkt som kommer påverka samtliga medlemshushåll och även en okänd förändring beträffande marknadsvärdet på respektive bostad har styrelsen som avsikt att medlemmar får rösta om att utföra arbetet eller ej under nästa år.

Styrelsen har informerat om detta den 14 Juni 2017 i mer detalj kring de offerter som inkommit, och de problem som styrelsen haft kring detta.
Önskar du mer information om det som sades den 14 juni 2017 går det bra att besöka styrelsen på de dagar vi har öppet för våra medlemmar.

Sotning

Under senaste dagarna har det kommit till oss att några hyresgäster har fått telefonsamtal om rengöring av ventilationskanaler. Föreningen inte har beställt sotning och att föreningen inte betalar sådana fakturor. Vi föreslår att man inte ska släppa in hantverkare utan att ha fått detta bekräftat av styrelsen.

Nominering av styrelsemedlemmar

Fram till och med den 12 mars finns möjlighet att till valberedningen lämna in förslag på styrelseledamöter.

Förslagen lämnas i föreningens brevlåda. Märk kuvertet ’till valberedningen’.

Obs! Alla som föreslås måste känna till detta och ha godkänt att de förs fram som kandidater.

På stämman väljs en styrelse som enligt stadgarna ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter. På föreningsstämman utser närvarande medlemmar också valberedning och revisorer.

Föreningsstämma 2017

Ordinarie föreningsstämma kommer i år att äga rum onsdagen den 19 april kl.19:00 i föreningslokalen.

Fram till och med den 12 mars kan medlemmar lämna in motioner (ärenden man önskar att stämman ska ta ställning till) i skriftlig form i föreningslokalens brevlåda eller via mail till info@rodby.se

Observera att av motionen måste det tydligt framgå vilket konkret beslut man vill att stämman röstar om. Glöm inte att skriva avsändare på motionen.