Nominering av styrelsemedlemmar

Fram till och med den 12 mars finns möjlighet att till valberedningen lämna in förslag på styrelseledamöter.

Förslagen lämnas i föreningens brevlåda. Märk kuvertet ’till valberedningen’.

Obs! Alla som föreslås måste känna till detta och ha godkänt att de förs fram som kandidater.

På stämman väljs en styrelse som enligt stadgarna ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter. På föreningsstämman utser närvarande medlemmar också valberedning och revisorer.

Föreningsstämma 2017

Ordinarie föreningsstämma kommer i år att äga rum onsdagen den 19 april kl.19:00 i föreningslokalen.

Fram till och med den 12 mars kan medlemmar lämna in motioner (ärenden man önskar att stämman ska ta ställning till) i skriftlig form i föreningslokalens brevlåda eller via mail till info@rodby.se

Observera att av motionen måste det tydligt framgå vilket konkret beslut man vill att stämman röstar om. Glöm inte att skriva avsändare på motionen.

Styrelsen har ordet

Det gångna året (2015)

Tre hus bytte ägare under året (171, 255 och 299). Vi välkomnar våra nya grannar och hoppas att de ska trivas i Rödby. I slutet av året avled en av våra hyresgäster (293) efter en tids sjukdom. Vid årsstämman i april deltog 18 av 66 st. medlemmar.

Året dominerades av garagebranden den 13 februari med efterföljande renovering och reparation, som slutfördes framåt hösten med lyckat resultat. Styrelsen vill tacka projektgruppen (Parzin, Christopher, Phil, Joe) för en fin insats. Vi har haft ett bra samarbete med bl.a. Betongkonsult Fredrik Ulgemo, entreprenören ( BVA Group ),  A-team, HSB och Folksam.

Under året gjorde styrelsen en trygghetsvandring i området för att bedöma behovet av bättre utomhusbelysning. En enkät om användning av bredband har genomförts. Ett parhus har fått nytt tak pga läckage.

Föreningens ekonomi 2015

Ekonomin för 2015 påverkades av garageprojektet, vilket framgår av resultatredovisningen. Övriga intäkter ökade främst pga utbetalningar från vår försäkring i Folksam för branden. Under utgifter finns motsvarande belopp Skador och självrisker. Dessutom minskade föreningens intäkter från garagehyror och gästparkeringen under byggtiden. I övrigt har vi något bättre ekonomi än 2014 pga bl a minskade ränteutgifter.

Det nya året (2016)

Gästparkeringen på uteplatserna vid miljöstugan är i drift och ska utvidgas med tre platser till totalt åtta platser. I planeringen ligger nya staket samt en inspektion av samtliga vindar för att bedöma behovet av takrenovering framöver. En ledig hyresrätt (293) har sålts. Föreningen har numera 14 hyresrätter.

 Föreningens ekonomi 2016

Föreningen har fyra lån på tillsammans drygt 47 miljoner kronor, varav ungefär hälften utgör lån på hyresrätterna och hälften fönster- och fasadrenoveringen. Ett av dessa lån, på drygt 13 miljoner kronor, ska omförhandlas under 2016. Ett tillfälligt lån på två miljoner kronor löses också under året. I nuvarande ränteläge kommer vi att kunna få bättre villkor och därmed lägre ränteutgifter för flera år framöver.

Ny hemsida!

Sedan igår kväll har föreningen en ny hemsida! Tanken har varit att skapa en enkel hemsida som är lätt att hitta i. Samtidigt ska den utan krångel kunna uppdateras och vara lättskött. Då kan vi hålla den levande och kanske vill då fler gå in och hålla sig informerade.