Huset & Trädgården

Jyllandsgatan 237Vem har ansvar för underhållet på huset?

Enligt stadgarna ansvarar bostadsrättsinnehavaren för underhåll av husets golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, vitvaror, glas och bågar i fönster samt lås och innerdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras och betala för detta. Som boende medlem inom föreningen är Du ansluten till föreningens kollektiva bostadsrätttillägg (Folksam) och behöver alltså inte ha ett bostadsrättstillägg på Din privata hemförsäkring.

För föreningens hyresgäster svarar föreningen för vitvaror, dvs. kyl, frys och spis. För hyresgäster gäller särskilda regler om betalning för skador.

Företrädare för bostadsrättsföreningen har enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar rätt att få tillträde till enskilda hus för t.ex. inspektion.

Vad får jag göra själv?

Bygga om i huset

Du får lägga nya golv, sätta upp kakel och nya skåp, byta ut vitvaror i köket och liknande utan att fråga – på egen bekostnad. För mer omfattande ändringar måste Du ha styrelsens tillstånd, till exempel om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum, koppla bort element eller på annat sätt ändra husets planlösning eller påverka husets stomme eller VVS-anläggning. Husvinden får inte inredas eller användas för annat än förvaring. Om Du ska installera diskmaskin, se till att Du får ett droppskydd under maskinen för att hindra vattenskador. Om Du byter köksfläkt eller fläktkåpa, se till att vindsfläkten och ventilationen inte påverkas. Anlita behörig installatör.

Bygga utanpå huset

Enligt Stockholms stads detaljplan får inga ändringar göras på utsidan av husen. Balkonger, skärmtak och liknande får inte sättas upp. Det enda som är tillåtet på utsidan av husen är en altan med maxhöjd. 60 cm över marken. Man får också sätta upp en markis. Egen parabol eller antenn får endast sättas upp på tak eller fasad/husvägg efter det att närmaste grannar tillfrågats och avtal tecknats mellan bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen och styrelsen. Avtalet måste förnyas när bostadsrätten överlåts. Skriv till styrelsen först innan Du sätter igång med en ombyggnad. Använd den blankett som föreningen tagit fram. Lämna ett komplett underlag där du tydligt ritar och berättar vad du vill göra.

Alla olovlig byggnation kommer att rivas på bostadsrättsinnehavarens/hyresgästens egen bekostnad. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång.

Flytta, överlåta eller hyra ut huset

Läs i föreningens stadgar och fråga styrelsen vilka rutiner som gäller om du ska sälja din bostadsrätt och flytta. Den som köper din bostadsrätt  ska godkännas som medlem i föreningen innan den får flytta in. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Ansökan om medlemskap och ett exemplar av överlåtelseavtalet ska lämnas till styrelsen.

Om du som är föreningens hyresgäst vill utnyttja din bytesrätt, kontakta styrelsen.

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens godkännande och kan beviljas för högst ett år i taget. Ansökan görs skriftligt till styrelsen. Det ska framgå av ansökan vem som hyr i andra hand och under vilken tid. Om du upplåter din lägenhet utan tillstånd riskerar du alltid juridisk åtgärd, då det strider mot föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

Uteförråd och trädgård

Rödby 6Kontinuerliga strömförbrukare som element, kyls och frys får inte kopplas in i förråden då ledningar och säkringar inte klarar av belastningen.

Den boende svarar för att trädgården runt huset och uteplatsen hålls i god ordning. Trädgård och uteplatser får inte användas för permanent förvaring av saker som inte hör till utemöbler och liknande.

Enhetlighet ska gälla beträffande staket och plank vid radhusens uteplatser. Detta gäller både staketens placering, utformning och färg. Kontakta alltid föreningen innan du sätter upp ett staket.

Nycklar och Lås

Den boende ansvarar för sina egna lås och nycklar till huset. Det går inte att beställa nya nycklar till befintliga lås som installerats av Svebo, då föreningen inte får tillgång till nödvändiga koder. Om Du byter lås/nycklar, tänk på att spara den gamla nyckeln (Svebo), då detta behövs för att öppna bommen vid tvättstugan.

För tvättstugan finns en bokningsbricka att öppna dörren med och boka tvättider. Brickan gäller även för miljöstugan. En bricka delas ut per hushåll. För garaget får du en nyckel när du har skrivit på kontraktet. Garagenycklar lämnas tillbaka när kontraktet upphör.

Nycklar och brickor får inte lånas ut till obehöriga.

Försäkring

Föreningen har tecknat bostadsrättsförsäkring (kollektiv) för alla och hänvisa  Trygg Hansa (försäkringsnummer 25-2363363). https://www.trygghansa.se/

Felanmälan

Den boende ett ansvar att på en gång anmäla fel till förvaltaren. För felanmälan kontakta vår förvaltare:

Tel: 010 – 442 11 00
Jourtid: 08-695 00 00

eller

www.hsb.se/stockholm (klicka på ”Felanmälan”)

*****

Om Du får ohyra  eller skadedjur i huset, ring : Nomor Tel: 0771-122 300 (uppge Trygg-Hansa Försäkringsnummer 25-2363363)