Påminnelse

Tisdagen den 28 maj kl. 19.00 blir det extra föreningsstämma, som tidigare meddelats. På dagordningen står rapporterna från de externa och interna revisorerna, beslut om ansvarsfriheten för den gamla styrelsen samt slutlig omröstning om några stadgeändringar. Välkomna!

Kallelse till extra föreningsstämma

Tid och datum: 28/5 2019 kl. 19:00
Plats: föreningslokalen

Ärende 1: Andra votering om stadgeändring § 16 Kallelse
Ärende 2: Andra votering om stadgeändring § 30 Styrelsens åligganden
Ärende 3: Andra votering om stadgeändring § 34 Avgivande av revisionsberättelse
Ärende 4: Från ordinarie föreningsstämma till extra stämman hänskjutna punkter, nr 9-12 i dagordningen

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Ärende 1. Andra votering om stadgeändring § 16
 9. Ärende 2. Andra votering om stadgeändring § 30
 10. Ärende 3. Andra votering om stadgeändring § 34
 11. Ärende 4. Från ordinarie föreningsstämma till extra stämman hänskjutna punkter:
  • Punkt 9 – Föredragning av revisorns berättelse
  • Punkt 10 – Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
  • Punkt 11 – Beslut om resultatdisposition
  • Punkt 12 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Övriga frågor
 13. Avslutning

Välkomna
Styrelsen

Kallelse till årsstämma BRF Rödby

Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum torsdagen den 25 april kl 19:00 i föreningslokalen. På stämman väljs styrelsen för kommande året. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter. Stämman utser också valberedning och revisorer. Vid stämman presenterar dessutom styrelsen sin årsredovisning för 2018.

Under stämman kommer även ändring av stadgarna på nedanstående paragrafer föreslås för omröstning. Dessa ändringar måste göras p.g.a. tidigare lagändring.

 § 16 Kallelse

 § 30 Styrelsens åligganden

§ 34 Avgivande av revisionsberättelse

Välkommen!
STYRELSEN

Motioner till stämman

Fram till och med den 18 april kan medlemmar som önskar lämna in motioner till stämman, d.v.s. ärenden man önskar att stämman ska ta ställning till. Motioner ska vara skriftliga och lämnas i föreningslokalens brevlåda Jyllandsgatan 173 eller via mail till info@rodby.se.
Observera att det av motionen ska tydligt framgå vilket konkret beslut man vill att stämman ska rösta om. Glöm inte att skriva avsändare på motionen.

Nominering av styrelsemedlemmar, revisorer och valberedningen

Fram till och med den 10 april kan medlemmar som önskar lämna in förslag på styrelseledamöter m.fl. till valberedningen. Förslagen lämnas i föreningens brevlåda. Märk kuverten ”Till valberedningen”.
Observera att alla som föreslås till poster inom föreningen måste känna till detta och ha godkänt att de föreslås som kandidater.

Ny datum: Kallelse till extra föreningsstämma

2019/01/17 kl. 19:00

Plats: föreningslokalen

Ärende: Medlemsröstningom BRF Rödby skall bekosta staketbyte. Kostnaden kommer att bli ca 2 miljoner kronor.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fråga att ta ställning till: Skall brf Rödby bekosta nedtagning av det gamla staketet och uppsättning av nytt staket?
 9. Avslutning

Välkomna

Styrelsen

Snart dags för årsstämman!

Onsdagen den 18:e april kl 19 i föreningslokalen

 

På föreningens årsmöte kan du:

* Träffa styrelsen och andra boende/medlemmar

* Höra hur det står till med ekonomin

* Få information om framtida planer

* Ställa frågor

* Rösta på styrelsen och andra representanter.

 

Årsredovisningen och annat stämmomaterial kommer i din brevlåda före mötet.

Här kan du läsa årsredovisningen 

Välkommen!

Styrelsen