Boendeinformation

Coronaviruset

HSB har den 17 mars i ett brev till alla boende i Rödby informerat om vissa begränsningar i den normala servicen för att bidra till att minska spridningen av coronaviruset. Vi ber alla att solidariskt följa HSBs rekommendationer. Kontakt med föreningen görs genom e-mail till
info@rodby.se eller brev i föreningens brevlåda. Ta gärna kontakt om du behöver hjälp!

Övre garageporten byts ut

I april kommer föreningen att byta ut övre garageporten. Arbetet beräknas ta två dagar. Under tiden kan det förekomma vissa väntetider vid in/utpassage. Vi ber bilägare med P-platser i övre garaget att visa hänsyn vid in/utpassage. För den som behöver tillgång till sin bil utan dröjsmål finns alternativet att tillfälligt parkera på gästparkeringen utanför garaget.
Närmare detaljer om bl a datum för bytet kommer att anges genom anslag vid garaget.

Elanvändning och brandrisk

Styrelsen har tidigare informerat om att elbilar inte får laddas i garaget. Anledningen är att elsystemet inte tål belastningen. I värsta fall kan laddning leda till överslag och brand, med stora konsekvenser för föreningen och bilägarna. Bilägare som struntar i förbudet kommer
att fråntas sin p-plats. Förbud gäller även kontinuerlig inkoppling av apparater, t ex frysboxar och värmeelement, i förråden. Tidigare har en hel förrådslänga brunnit ned pga sådan inkoppling, vilket ledde till stora kostnader för föreningen och innebar betydande risker för intilliggande byggnader.

Hemförsäkring

Egen hemförsäkring är ett krav som föreningen ställer på alla boende i Rödby. Skador på t ex fönster och ytterdörrar vid inbrott samt vattenskador som boende själv orsakat täcks nämligen inte av föreningens försäkring. Flera sådana skadeärenden har inträffat under senare tid.

Städa trädgården

”Den boende svarar för att trädgården runt huset och uteplatsen hålls i god ordning. Trädgård och uteplatser får inte användas för permanent förvaring av saker som inte hör dit.”
I vissa trädgårdar är det väldigt skräpigt och ovårdat. Detta påverkar hela området och bidrar även till problem med råttor. Dags för vårstädning!

Styrelsen

Inbrott.

Tyvärr har tre inbrottsförsök gjorts i området nattetid i den senaste par veckor.

Se till att tända utebelysningen under natten!

Dubbelkolla att dörrar och fönster är ordentligt stängda/låsta. Vara vaksam mot okända personser som rör sig i området!

Tveka inte att ringa polisen 112!

BRF Rödby Styrelsen

Årstämman 2020

Tisdagen den 21 april blir det årsstämman. Då presenterar och kommenterar styrelsen årsredovisningen för 2019. På stämman väljs också bl a styrelsen för det kommande året. Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och högst tre suppleanter.

Årsredovisningen delas ut i brevlådorna före stämman.

Kan du inte vara med vid stämman har du rätt att utse ett ombud. Detta ska ske skriftligt genom en undertecknad fullmakt. Medlem har även rätt att ha med ett biträde vid stämman. I föreningens stadgar framgår vem som får vara biträde (§18).

Motioner till stämman

Vid stämman behandlas även inkomna motioner, dvs förslag från medlemmar. En motion är ett konkret förslag på ändring i föreningen och/eller verksamheten.

Motioner ska vara skriftliga och lämnas senast den 15:e mars i föreningens brevlåda.

Nomineringar

Vid stämman utses styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedningen.

Alla medlemmar har rätt att föreslå personer till dessa poster. Ett krav är att den person som föreslås ska ha tillfrågats och är villig att bli nominerad.

Förslag till nomineringar ska lämnas i föreningens brevlåda senaste den 15:e mars. Märk kuvertet ”valberedningen”.

Styrelsen

Vattenskador

Under våren har allvarliga vattenskador inträffat pga läckage, vilket blev mycket besvärligt för de boende som drabbats och dyrt för föreningen, dvs oss alla.  Det är viktigt att alla är uppmärksamma på läckande rör, vattendroppar på golvet vid element eller vattensamlingar i WC och badrum. Misstänkt vattenläckage ska rapporteras omedelbart till vår felanmälan (010 4421100 eller jour 08 695 0000).  Vid utströmmande vatten ska huvudkranen i skåpet under trappen stängas av på en gång.

Ett enkelt sätt att förebygga vattenskador är att regelbundet rensa golvbrunnen i badrummet/duschen och vattenlåset under handfaten. 

Staket, trädgård och uteplats

Det är inte aktuellt att byta ut staketen för närvarande pga den höga kostnaden och mer brådskande underhållsbehov.  I den boendes ansvar ingår att underhålla uteplatsen, inklusive staketen. På många håll finns behov av reparation och målning av staketen – en lämplig sommarpyssla för att förbättra vår utemiljö. Staketen håller längre om de oljas regelbundet med träolja, samma mörk bruna nyans som den befintliga. Använd inte oljefärg.

Enligt trivselreglerna är det den boendes ansvar att hålla trädgården runt huset och uteplatsen i god ordning.  Överhängande buskar och grenar ska tas bort när dessa utgör hinder på gångvägarna eller skymmer utebelysningen.  En allvarlig cykelolycka inträffade i området i höstas pga dåligt siktförhållanden. Trädgård och uteplats får inte användas för förvaring av skräp.