Låsta bommar gör Järva tryggare

För att du ska kunna röra dig tryggt på gång- och cykelbanor finns flera
bommar uppsatta i området. De ska förhindra olaglig biltrafik.

Tyvärr finns det bilister som ändå kör bland gående och cyklister, när
bommarna lämnats öppna eller brutits upp. Den olagliga trafiken innebär en allvarlig olycksrisk. Felparkerade bilar på gångstråk, torg och innergårdar blir också hinder för ambulans, polis och räddningstjänst.

För att göra ditt område ännu tryggare börjar staden under 2020 byta ut
låsen på bommarna till nya, digitala lås. Bara de som verkligen behöver
låsa upp bommarna kommer att kunna göra det, som ambulans, polis och
räddningstjänst.

Boendeinformation – Februari 2021

HANTERING AV MATAVFALL

Roligt att se att så många nu tagit steget att återvinna sitt matavfall. Matavfallspåsarna är som sagt kostnadsfria och finns i miljöstugan och hämtas vid behov. Det är viktigt att man använder avsedda påsar då de är tillverkade för just matavfall. Plastpåsar förstör framställningen av biogas och biogödsel och får alltså INTE användas. Vill man läsa mer om återvinning och vad som kan återvinnas som matavfall går det bra att besöka www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall

Stort TACK för allas goda samarbete kring att hålla snyggt kring våra återvinningsbehållare!

TVÄTTSTUGAN

Från och med den 1 februari har varje hushåll möjlighet att boka tvättstugan max en gång per vecka.  Anledningen till detta är att säkerställa en rättvis tillgänglighet till tvättstugan. För att minimera våra kostnader kopplade till tvättstugan i samband med skadegörelse och felanvändning vill styrelsen uppmana alla boende att vara varsamma med utrustningen. Varje gång ytterligare en reparation eller utbyte av utrustning måste genomföras belastas föreningens ekonomi.

PÅMINNELSE: FÖRENINGSSTÄMMA 26 APRIL

Årets föreningsstämma äger rum den 26 april. Motioner till stämman ska inkomma senast 26 mars. Mer information kommer längre fram.

Nästa tillfälle att träffa styrelsen är torsdagen den 24 februari kl 18:30 i föreninsglokalen.

Hälsningar Styrelsen

Boendeinformation – December

NYA BEHÅLLARE FÖR MATAVFALL

Det har under veckan placerats ut nya behållare för matavfall i vårt område. De är för närvarande placerade vid nedre garaget. Detta möjliggör att vi nu kan sortera ut matavfall.

Matavfallspåsarna kommer sedan att finnas i miljöstugan och hämtas vid behov. Det är viktigt att man använder avsedda påsar då de är tillverkade för just matavfall. Plastpåsar förstör framställningen av biogas och biogödsel och får alltså INTE användas.

Så vad kan man sortera som matavfall?

Regeln är enkel: I matavfallet läggs skal och rester som klassas som mat. Allt annat läggs i den vanliga soppåsen eller läggs i förpackningsinsamlingen.

Exempel på matavfall:

-Skal och rester av grönsaker och frukt
– Rester av kött, fisk och skaldjur
– Pasta, ris
– Rester av bröd, äggskal
– Teblad, kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som mindre mängd ofärgat hushållspapper.

Exempel på saker som INTE kan läggas i matavfallspåsen:

– Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
– Damm
– Glasspinnar, ätpinnar
– Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
– Kattsand, djurströ
– Snus, aska
– Stearinljus
-Vinkorkar, kapsyler

Som bilaga till denna boendeinformation delas en informationsbroschyr från Stockholm Vatten och Avfall ut till samtliga hushåll. Vänligen läs igenom denna för att ta del av informationen och säkerställa att vi alla hanterar sortering av vårt matavfall korrekt. Vill man läsa mer om återvinning går det bra att besöka www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall

MILJÖSTUGAN

Och när vi ändå pratar om återvinning vill styrelsen passa på att påminna om att det INTE är tillåtet att lämna tex vitvaror eller miljöfarligt avfall såsom färgburkar i miljöstugan! Det innebär en extra ekonomisk belastning för föreningen varje gång detta sker vilken kan resultera i att avgiften måste höjas.
Vänligen respektera även vilken typ av avfall som ska placeras i respektive behållare. Det finns tydliga bilder och instruktioner ovanför varje behållare.

GARAGEPORTEN

Under en period har det varit problem med garageporten vid nedre garaget. Styrelsen kan nu meddela att problemet är åtgärdat genom byte av portmotor. För att undvika onödigt slitage uppmanas alla gående att använda dörren istället för stora garageporten vid in/utpassage från garaget. Tack.

Med detta vill vi tacka för i år och önska samtliga boende en riktigt

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Hälsningar Styrelsen

BOENDEINFORMATION – september

UNDERHÅLL AV TAKEN
Vi vill tacka för ert samarbete och tålamod kring arbetet med taken i området. Projektet som drogs igång i början av sommaren är utlovat att vara klart i slutet av september.

FLÄKTAR OCH VENTILATION
HSB har genomfört besiktning av fläktar och ventilation. Resultat av undersökningen kommer att utvärderas av styrelsen.

FÖREKOMST AV ILLEGALA DROGER I OMRÅDET
Det har noterats illegal aktivitet i området. Samtliga boende uppmanas att kontakta polisen vid misstanke om knarkförekomst. Polisen tar helst emot ditt tips via telefon. Ring 114 14. Du kommer till ett talsvar. Säg ”tips” för att komma vidare.

SKADEDJUR
Tyvärr har råttor nyligen observerats i området. Råttorna trivs där de hittar mat. Ställ aldrig soppåsar ute! Ring Anticimex om du ser råttor. Telefonnumret är 08 517 634 00. Uppge vårt försäkringsnummer 21 11 35 hos Folksam.

TRÄFFA STYRELSEN
Välkommen att träffa styrelsen i föreningslokalen på Jyllandsgatan 173. Nästa tillfälle är måndagen den 21 september kl 18:30-19:00.

Styrelsen tar tacksamt emot förslag på hur ni som medlemmar kan bidra till att skapa en så bra boendemiljö som möjligt.

Så vad är din talang? Vad kan just du bidra med för ökad trivsel och effektivitet? Välkommen att kontakta styrelsen på e-post: info@rodby.se eller via vanligt brev i brevinkastet.

Hälsningar Styrelsen

Garagestädning

Det är bokad städning av garaget på måndag den 10 augusti 2020.

För att det ska bli ordentligt städat ska samtliga bilplatser stå tomma under städdagen. Bilplatserna får inte användas för förvaring av däck, dunkar och annat, vilket framgår av garagekontraktet. Städningen beräknas ta 7-8 timmar.

Påmminelse att det är inte tillåtet att parkera på Jyllandsgatan.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

2 juni 2020 kl 19:00 Plats: föreningslokalen

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Avslutande

Välkomna!

Styrelsen

Boendeinformation – Maj 2020

Underhåll av taken

Med början den 8 juni startar arbetet med hustaken. Arbetet beräknas ta en månad. Målning av taken ovanför radhusens entredörr görs senare. Taken ska tvättas och trasiga pannor och plåt ska bytas ut liksom vissa hängrännor. Plåtdetaljer på taken ska målas. För att arbetet ska löpa så smidigt som möjligt ber vi er visa hänsyn och samarbeta.

Trädgårdsmöbler mm

Spolning av taken innebär att mossa och annat skräp kommer att spolas ned på uteplatser och altaner. Utemöbler, grillar, parasoller och annat som du vill skydda måste samlas ihop, flyttas bort så långt som möjligt från huset och täckas över. Markiser måste fällas upp. Fönstren ska vara stängda när arbetet pågår på taket för att undvika vattenskador i huset.

Vinden

På varje vind finns ett mindre förråd av takpannor, som ska användas för att ersätta trasiga pannor. För att underlätta för företagets personal måste ni öppna spärren på vindsluckan till yttertaket inifrån vinden så att de kan komma in utifrån och hämta takpannorna. Pannorna måste ställas vid trappan upp till yttertaket. Alternativt kan pannorna tas fram och ställas på uteplatsen vid ytterdörren innan takarbetet påbörjas. Kntakta styrelsen om du inte klarar av detta.

El och vatten

Företaget kommer även att behöva tillgång till vatten från de vattenutkast som används för att vattna trädgården. Se till att vattnet inte är avstängt. Företaget behöver även tillgång till el från förråden. Boende får vara beredda att låsa upp förråden.

Övrigt

Under tiden för projektet kommer en del av övre garaget att användas som förråd. Föreningslokalen kommer också att disponeras av företaget som personalrum under tiden. Närmare information om datum då arbetet ska påbörjas på din huslängd lämnas senare.

Lastbilstrafik

Under senare tid har antalet lastbilstransporter inom kvarteret ökat, vilket kan bero på fler hemleveranser under pandemin. Tyvärr har det medfört nedkörda staket och grindar samt skador på planteringar, träd, buskar och brevlådor. Det har visat sig svårt att få ersättning från transportföretag eller försäkringsbolag.

För att minska skadorna i området bör man tala om för leverantöreren att bilen ska parkeras vid närmaste vändplan. Varorna kan sedan köras fram med pirra.

Fungerar inte detta kan vi bli tvungna att låsa bommarna för all trafik.

Farligt avfall

På dörren till miljöstugan står tydligt att vissa saker inte får lämnas där. Det gäller bl a kemikalier, målarfärg, bilbatterier, kylskåp, bildäck mm. En del personer tyvärr struntar i reglerna, och föreningen får beställa extra hämtningar.

Var olika saker kan lämnas står tydligt på dörren. Tex kan bilbatterier och färg lämnas gratis på Shell-macken vid början på Jyllandsgatan.

Alla boende får betala extra för att vissa struntar i reglerna!

Byte av garageporten

Övre garageporten kommer att bytas, som meddelats
tidigare.

Bytet sker nästa vecka, tisdagen den 14 och onsdagen
den 15 april.

Under tiden kan det förekomma vissa väntetider vid
in/utpassage. Vi ber bilägare med P-platser i övre
garaget att visa hänsyn vid in/utpassage och följa
eventuella anvisningar.

För den som behöver tillgång till sin bil utan dröjsmål,
finns alternativet att hitta en annan parkeringsplats
under tiden.

På förekommen anledning – observera att det är parkeringsförbud på
Jyllandsgatan.

Styrelsen