Kallelse till ordinarie föreningsstämma BRF Rödby

Datum: 12 april 2022 kl 19:00
Plats: Föreningslokalen, Jyllandsgatan 173

Dagordning

1. Öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat‐ och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

18. Avslutande

Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämman ska anmäla detta senast den 15 mars. Eventuella motioner kan skickas via e-post info@rodby.se eller lämnas i föreningens brevlåda.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Om du vill ladda ner kallelse pdf versionen finns här.

Boendeinformation – September

ELEKTRONISK UTRUSTNING I FÖRRÅDEN

Styrelsen vill med denna information betona att det INTE är tillåtet att koppla in kyl/frys eller liknande elektronisk utrustning inne i förråden. Detta belastar inte bara föreningens ekonomi utan utgör även en stor brandrisk. Vi har alla ett gemensamt moraliskt ansvar för vår boendemiljö, säkerhet och föreningens ekonomi.

Ni som har tex kyl/frys installerat i ert förråd ber vi omedelbart åtgärda detta. Om vi fortsatt ser att elektronisk utrustning finns inkopplat i förråd kommer el-uttag plockas bort från berörda förråd och den boende debiteras.

VÅR BOENDEMILJÖ – ETT GEMENSAMT ANSVAR

Det tål att upprepas att vi alla har ett gemensamt ansvar för att hålla rent och snyggt i vårt område. Det gäller både den egna trädgården och gemensamma områden utomhus samt tvättstuga och miljöstuga. Vänligen notera och respektera följande uppmaningar:

Miljöstugan: Det är INTE tillåtet att lämna tex vitvaror eller miljöfarligt avfall såsom färgburkar i miljöstugan! Det innebär en extra ekonomisk belastning för föreningen varje gång detta sker vilken kan resultera i att avgiften måste höjas.
Vänligen respektera även vilken typ av avfall som ska placeras i respektive behållare. Det finns tydliga bilder och instruktioner ovanför varje behållare.

Matavfall: Matavfallspåsarna är kostnadsfria och finns i miljöstugan och hämtas vid behov. Det är viktigt att man använder avsedda påsar då de är tillverkade för just matavfall. Plastpåsar förstör framställningen av biogas och biogödsel och får alltså INTE användas. Vill man läsa mer om återvinning och vad som kan återvinnas som matavfall går det bra att besöka www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall

Om behållarna är fulla ber vi er vänligen att slänga ert matavfall i det vanliga sopnedkastet för att undvika att fåglar eller råttor sprider sopor. Av samma anledning är det mycket viktigt att kasta sopor i behållarna direkt och inte bara ställa ut soppåsen utanför dörren. TACK!

Skräp ute: Lämna heller inte kartonger eller annat skräp ute vid hushållsavfallsbehållarna. Detsamma gäller sly och övrigt trädgårdsavfall. Det ska lämnas i miljöstugan eller transporteras till närmaste återvinningsstation. Om vi inte hjälps åt att hålla rent i vårt område ser det inte bara illa ut, det kan även dra till sig skadedjur såsom råttor. 

Fallfrukt: Nu är det höst och övermogen frukt faller ner på marken. Vänligen plocka upp er fallfrukt så vi kan hålla rent på gångvägarna och undvika halkolyckor.

BOENDEINFORMATION – Juni 2021

ASFALTSARBETE

Asfalten i vårt område är i behov av reparation för att undvika snubbelrisk pga hål, sprickor och rötter.  Den 14/6 startar Björn Entreprenad arbetet med att reparera de trasiga delarna av asfalten på området. Arbetet kommer pågå under en veckas tid.

TAKARBETE

Kompletterande takarbete (åtgärder av besiktningsanmärkningar, målning av plåt, rengöring av takrännor) kommer att utföras på området under resten av juni månad.

VÅR BOENDEMILJÖ – ETT GEMENSAMT ANSVAR

För ökad trivsel och standard har vi alla ett gemensamt ansvar för att hålla rent och snyggt i vårt område. Det gäller både den egna trädgården och gemensamma områden utomhus samt tvättstuga och miljöstuga Vänligen notera och respektera följande uppmaningar:

Miljöstugan:

Det är INTE tillåtet att lämna tex vitvaror eller miljöfarligt avfall såsom färgburkar i miljöstugan! Det innebär en extra ekonomisk belastning för föreningen varje gång detta sker vilken kan resultera i att avgiften måste höjas.
Vänligen respektera även vilken typ av avfall som ska placeras i respektive behållare. Det finns tydliga bilder och instruktioner ovanför varje behållare.

Matavfall:

Matavfallspåsarna är kostnadsfria och finns i miljöstugan och hämtas vid behov. Det är viktigt att man använder avsedda påsar då de är tillverkade för just matavfall. Plastpåsar förstör framställningen av biogas och biogödsel och får alltså INTE användas. Vill man läsa mer om återvinning och vad som kan återvinnas som matavfall går det bra att besöka www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall

Om behållarna är fulla ber vi er vänligen att slänga ert matavfall i det vanliga sopnedkastet för att undvika att fåglar eller råttor sprider sopor. Av samma anledning är det mycket viktigt att kasta sopor i behållarna direkt och inte bara ställa ut soppåsen utanför dörren. TACK!

Skräp ute:

Lämna heller inte kartonger eller annat skräp ute vid hushållsavfallsbehållarna. Detsamma gäller sly och övrigt trädgårdsavfall. Det ska lämnas i miljöstugan eller transporteras till närmaste återvinningsstation. Om vi inte hjälps åt att hålla rent i vårt område ser det inte bara illa ut, det kan även dra till sig skadedjur såsom råttor.

GARAGEPORTEN

För att undvika onödigt slitage på våra garageportar uppmanas alla gående att använda dörren istället för den stora garageporten vid in/utpassage från garaget.

Tack för ert samarbete!

Nästa tillfälle att träffa styrelsen är den 22 juni kl 18:30 i föreningslokalen. Välkomna!

Hälsningar Styrelsen

UPPDATERAD: FÖRENINGSSTÄMMA 26 APRIL

Årets föreningsstämma äger rum den 26 april.

Tid: 26 april kl 19:00
Plats: Virtuellt via Google Meet.

Med anledning av COVID‐19 kommer BRF Rödbys föreningsstämma i år äga rum virtuellt. Om restriktionerna i Sverige lättar innan dess kan mötet omvandlas till fysiskt möte i lokalen vilket då kommer kommuniceras.

Alla medlemmar har fått blankett för poströstningen i brevlådan. Gärna lämnar dina svar i föreningenlokalen brevlådan.

Om ni önskar delta i den virtuella föreningsstämman, anmäl ert intresse via e‐post till info@rodby.se så kommer en möteslänk skickas till er.

De som vill ställa frågor kring motionerna får gärna höra av sig till info@rodby.se  med kontaktuppgifter. Styrelsen kontaktar sen respektive medlem för att ge svar på deras frågor innan sista datum för poströstningen.

Låsta bommar gör Järva tryggare

För att du ska kunna röra dig tryggt på gång- och cykelbanor finns flera
bommar uppsatta i området. De ska förhindra olaglig biltrafik.

Tyvärr finns det bilister som ändå kör bland gående och cyklister, när
bommarna lämnats öppna eller brutits upp. Den olagliga trafiken innebär en allvarlig olycksrisk. Felparkerade bilar på gångstråk, torg och innergårdar blir också hinder för ambulans, polis och räddningstjänst.

För att göra ditt område ännu tryggare börjar staden under 2020 byta ut
låsen på bommarna till nya, digitala lås. Bara de som verkligen behöver
låsa upp bommarna kommer att kunna göra det, som ambulans, polis och
räddningstjänst.

Boendeinformation – Februari 2021

HANTERING AV MATAVFALL

Roligt att se att så många nu tagit steget att återvinna sitt matavfall. Matavfallspåsarna är som sagt kostnadsfria och finns i miljöstugan och hämtas vid behov. Det är viktigt att man använder avsedda påsar då de är tillverkade för just matavfall. Plastpåsar förstör framställningen av biogas och biogödsel och får alltså INTE användas. Vill man läsa mer om återvinning och vad som kan återvinnas som matavfall går det bra att besöka www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall

Stort TACK för allas goda samarbete kring att hålla snyggt kring våra återvinningsbehållare!

TVÄTTSTUGAN

Från och med den 1 februari har varje hushåll möjlighet att boka tvättstugan max en gång per vecka.  Anledningen till detta är att säkerställa en rättvis tillgänglighet till tvättstugan. För att minimera våra kostnader kopplade till tvättstugan i samband med skadegörelse och felanvändning vill styrelsen uppmana alla boende att vara varsamma med utrustningen. Varje gång ytterligare en reparation eller utbyte av utrustning måste genomföras belastas föreningens ekonomi.

PÅMINNELSE: FÖRENINGSSTÄMMA 26 APRIL

Årets föreningsstämma äger rum den 26 april. Motioner till stämman ska inkomma senast 26 mars. Mer information kommer längre fram.

Nästa tillfälle att träffa styrelsen är torsdagen den 24 februari kl 18:30 i föreninsglokalen.

Hälsningar Styrelsen

Boendeinformation – December

NYA BEHÅLLARE FÖR MATAVFALL

Det har under veckan placerats ut nya behållare för matavfall i vårt område. De är för närvarande placerade vid nedre garaget. Detta möjliggör att vi nu kan sortera ut matavfall.

Matavfallspåsarna kommer sedan att finnas i miljöstugan och hämtas vid behov. Det är viktigt att man använder avsedda påsar då de är tillverkade för just matavfall. Plastpåsar förstör framställningen av biogas och biogödsel och får alltså INTE användas.

Så vad kan man sortera som matavfall?

Regeln är enkel: I matavfallet läggs skal och rester som klassas som mat. Allt annat läggs i den vanliga soppåsen eller läggs i förpackningsinsamlingen.

Exempel på matavfall:

-Skal och rester av grönsaker och frukt
– Rester av kött, fisk och skaldjur
– Pasta, ris
– Rester av bröd, äggskal
– Teblad, kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som mindre mängd ofärgat hushållspapper.

Exempel på saker som INTE kan läggas i matavfallspåsen:

– Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
– Damm
– Glasspinnar, ätpinnar
– Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
– Kattsand, djurströ
– Snus, aska
– Stearinljus
-Vinkorkar, kapsyler

Som bilaga till denna boendeinformation delas en informationsbroschyr från Stockholm Vatten och Avfall ut till samtliga hushåll. Vänligen läs igenom denna för att ta del av informationen och säkerställa att vi alla hanterar sortering av vårt matavfall korrekt. Vill man läsa mer om återvinning går det bra att besöka www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall

MILJÖSTUGAN

Och när vi ändå pratar om återvinning vill styrelsen passa på att påminna om att det INTE är tillåtet att lämna tex vitvaror eller miljöfarligt avfall såsom färgburkar i miljöstugan! Det innebär en extra ekonomisk belastning för föreningen varje gång detta sker vilken kan resultera i att avgiften måste höjas.
Vänligen respektera även vilken typ av avfall som ska placeras i respektive behållare. Det finns tydliga bilder och instruktioner ovanför varje behållare.

GARAGEPORTEN

Under en period har det varit problem med garageporten vid nedre garaget. Styrelsen kan nu meddela att problemet är åtgärdat genom byte av portmotor. För att undvika onödigt slitage uppmanas alla gående att använda dörren istället för stora garageporten vid in/utpassage från garaget. Tack.

Med detta vill vi tacka för i år och önska samtliga boende en riktigt

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Hälsningar Styrelsen