UPPDATERAD: FÖRENINGSSTÄMMA 26 APRIL

Årets föreningsstämma äger rum den 26 april.

Tid: 26 april kl 19:00
Plats: Virtuellt via Google Meet.

Med anledning av COVID‐19 kommer BRF Rödbys föreningsstämma i år äga rum virtuellt. Om restriktionerna i Sverige lättar innan dess kan mötet omvandlas till fysiskt möte i lokalen vilket då kommer kommuniceras.

Alla medlemmar har fått blankett för poströstningen i brevlådan. Gärna lämnar dina svar i föreningenlokalen brevlådan.

Om ni önskar delta i den virtuella föreningsstämman, anmäl ert intresse via e‐post till info@rodby.se så kommer en möteslänk skickas till er.

De som vill ställa frågor kring motionerna får gärna höra av sig till info@rodby.se  med kontaktuppgifter. Styrelsen kontaktar sen respektive medlem för att ge svar på deras frågor innan sista datum för poströstningen.

Låsta bommar gör Järva tryggare

För att du ska kunna röra dig tryggt på gång- och cykelbanor finns flera
bommar uppsatta i området. De ska förhindra olaglig biltrafik.

Tyvärr finns det bilister som ändå kör bland gående och cyklister, när
bommarna lämnats öppna eller brutits upp. Den olagliga trafiken innebär en allvarlig olycksrisk. Felparkerade bilar på gångstråk, torg och innergårdar blir också hinder för ambulans, polis och räddningstjänst.

För att göra ditt område ännu tryggare börjar staden under 2020 byta ut
låsen på bommarna till nya, digitala lås. Bara de som verkligen behöver
låsa upp bommarna kommer att kunna göra det, som ambulans, polis och
räddningstjänst.

Boendeinformation – Februari 2021

HANTERING AV MATAVFALL

Roligt att se att så många nu tagit steget att återvinna sitt matavfall. Matavfallspåsarna är som sagt kostnadsfria och finns i miljöstugan och hämtas vid behov. Det är viktigt att man använder avsedda påsar då de är tillverkade för just matavfall. Plastpåsar förstör framställningen av biogas och biogödsel och får alltså INTE användas. Vill man läsa mer om återvinning och vad som kan återvinnas som matavfall går det bra att besöka www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall

Stort TACK för allas goda samarbete kring att hålla snyggt kring våra återvinningsbehållare!

TVÄTTSTUGAN

Från och med den 1 februari har varje hushåll möjlighet att boka tvättstugan max en gång per vecka.  Anledningen till detta är att säkerställa en rättvis tillgänglighet till tvättstugan. För att minimera våra kostnader kopplade till tvättstugan i samband med skadegörelse och felanvändning vill styrelsen uppmana alla boende att vara varsamma med utrustningen. Varje gång ytterligare en reparation eller utbyte av utrustning måste genomföras belastas föreningens ekonomi.

PÅMINNELSE: FÖRENINGSSTÄMMA 26 APRIL

Årets föreningsstämma äger rum den 26 april. Motioner till stämman ska inkomma senast 26 mars. Mer information kommer längre fram.

Nästa tillfälle att träffa styrelsen är torsdagen den 24 februari kl 18:30 i föreninsglokalen.

Hälsningar Styrelsen

Boendeinformation – December

NYA BEHÅLLARE FÖR MATAVFALL

Det har under veckan placerats ut nya behållare för matavfall i vårt område. De är för närvarande placerade vid nedre garaget. Detta möjliggör att vi nu kan sortera ut matavfall.

Matavfallspåsarna kommer sedan att finnas i miljöstugan och hämtas vid behov. Det är viktigt att man använder avsedda påsar då de är tillverkade för just matavfall. Plastpåsar förstör framställningen av biogas och biogödsel och får alltså INTE användas.

Så vad kan man sortera som matavfall?

Regeln är enkel: I matavfallet läggs skal och rester som klassas som mat. Allt annat läggs i den vanliga soppåsen eller läggs i förpackningsinsamlingen.

Exempel på matavfall:

-Skal och rester av grönsaker och frukt
– Rester av kött, fisk och skaldjur
– Pasta, ris
– Rester av bröd, äggskal
– Teblad, kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som mindre mängd ofärgat hushållspapper.

Exempel på saker som INTE kan läggas i matavfallspåsen:

– Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
– Damm
– Glasspinnar, ätpinnar
– Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
– Kattsand, djurströ
– Snus, aska
– Stearinljus
-Vinkorkar, kapsyler

Som bilaga till denna boendeinformation delas en informationsbroschyr från Stockholm Vatten och Avfall ut till samtliga hushåll. Vänligen läs igenom denna för att ta del av informationen och säkerställa att vi alla hanterar sortering av vårt matavfall korrekt. Vill man läsa mer om återvinning går det bra att besöka www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall

MILJÖSTUGAN

Och när vi ändå pratar om återvinning vill styrelsen passa på att påminna om att det INTE är tillåtet att lämna tex vitvaror eller miljöfarligt avfall såsom färgburkar i miljöstugan! Det innebär en extra ekonomisk belastning för föreningen varje gång detta sker vilken kan resultera i att avgiften måste höjas.
Vänligen respektera även vilken typ av avfall som ska placeras i respektive behållare. Det finns tydliga bilder och instruktioner ovanför varje behållare.

GARAGEPORTEN

Under en period har det varit problem med garageporten vid nedre garaget. Styrelsen kan nu meddela att problemet är åtgärdat genom byte av portmotor. För att undvika onödigt slitage uppmanas alla gående att använda dörren istället för stora garageporten vid in/utpassage från garaget. Tack.

Med detta vill vi tacka för i år och önska samtliga boende en riktigt

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Hälsningar Styrelsen

BOENDEINFORMATION – september

UNDERHÅLL AV TAKEN
Vi vill tacka för ert samarbete och tålamod kring arbetet med taken i området. Projektet som drogs igång i början av sommaren är utlovat att vara klart i slutet av september.

FLÄKTAR OCH VENTILATION
HSB har genomfört besiktning av fläktar och ventilation. Resultat av undersökningen kommer att utvärderas av styrelsen.

FÖREKOMST AV ILLEGALA DROGER I OMRÅDET
Det har noterats illegal aktivitet i området. Samtliga boende uppmanas att kontakta polisen vid misstanke om knarkförekomst. Polisen tar helst emot ditt tips via telefon. Ring 114 14. Du kommer till ett talsvar. Säg ”tips” för att komma vidare.

SKADEDJUR
Tyvärr har råttor nyligen observerats i området. Råttorna trivs där de hittar mat. Ställ aldrig soppåsar ute! Ring Anticimex om du ser råttor. Telefonnumret är 08 517 634 00. Uppge vårt försäkringsnummer 21 11 35 hos Folksam.

TRÄFFA STYRELSEN
Välkommen att träffa styrelsen i föreningslokalen på Jyllandsgatan 173. Nästa tillfälle är måndagen den 21 september kl 18:30-19:00.

Styrelsen tar tacksamt emot förslag på hur ni som medlemmar kan bidra till att skapa en så bra boendemiljö som möjligt.

Så vad är din talang? Vad kan just du bidra med för ökad trivsel och effektivitet? Välkommen att kontakta styrelsen på e-post: info@rodby.se eller via vanligt brev i brevinkastet.

Hälsningar Styrelsen

Garagestädning

Det är bokad städning av garaget på måndag den 10 augusti 2020.

För att det ska bli ordentligt städat ska samtliga bilplatser stå tomma under städdagen. Bilplatserna får inte användas för förvaring av däck, dunkar och annat, vilket framgår av garagekontraktet. Städningen beräknas ta 7-8 timmar.

Påmminelse att det är inte tillåtet att parkera på Jyllandsgatan.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

2 juni 2020 kl 19:00 Plats: föreningslokalen

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Avslutande

Välkomna!

Styrelsen